HOTĂRÂRE

Nr. 94 din 31.07.2012

privind aprobarea unei asocieri în vederea organizării

Sărbătorii Muntelui Ceahlău

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8.792/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 2.577/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.792/2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în vederea organizării Sărbătorii Muntelui Ceahlău  ce va avea loc înzilele de 4-5 august 2012.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

          Contrasemnează:

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Cristina MITITELU