ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 94 din 30 mai 2014

privind garantarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a procurării în sistem de leasing financiar a unui computer tomograf de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. ”b”, ale art.97 şi ale art. 115, alin.1, lit.”c”, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile  art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele, referitoare la contracte din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Luând act de expunerea de motive a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, înregistrată sub nr. 7.066/2014, întocmită în baza adresei nr. 12.226/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate al Direcţiei generale buget-finanţe, înregistrat sub nr. 7.066/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Neamţ;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în vederea creşterii calităţii şi performanţei actului medical la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Consiliul Judeţean Neamţ:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă garantarea unui leasing financiar în valoare de 5.400.000 lei, cu o maturitate de 5 ani.

Art.2: Garantarea leasingului financiar de la art. 1 se face în vederea procurării unui computer tomograf de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Art.3: Din bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ se asigură plata:

a) ratelor leasingului financiar de la art. 2;

b) oricăror alte cheltuieli derivate din contractul de leasing financiar de la art. 2.

Art.4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Neamţ, următoarele date:

a)      hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)      valoarea contractului de leasing financiar;

c)      gradul de îndatorare a Judeţului Neamţ;

d)     durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de achitare a ratelor pentru leasingul financiar contractat;

e)      dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)       plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ şi prefectului Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

 

.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                         

 Contrasemnează:

                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU