ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 94 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.691/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1.433/2016 a Colegiului Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ, judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.691/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. „a”, pct.1, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în vederea organizării Congresului de informatică aplicată pentru învăţământul preuniversitar „InfoKid”, eveniment care va avea loc în intervalul 27-28 mai 2016, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin.1, în cuantum de 3.500 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 94

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 94 .PDF