HOTĂRÂRE
Nr. 95 din 5.06.2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al
Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.5, lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.214/2013 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi ale art.53 din Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
Examinând expunerea de motive nr. 5482/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 5482/2013 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.12482/2013 a Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ nr.3/2013, Hotărârea Consiliului Director al Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ nr.1/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ, conform anexelor 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU