ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 95 din 30 mai 2014

privind aprobarea participării Judeţului Neamţ la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, ale Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, ale Ordinului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.216/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3721796/2014 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.216/2014 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional.

 

Art.2: Se aprobă casarea unui autoturism proprietatea Consiliului Judeţean Neamţ, transmis în folosinţă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3: Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional de către Consiliul Judeţean Neamţ, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.

 

Art.4: Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat este de 6.500 lei.

 

Art.5: Diferenţa până la valoarea achiziţiei noului autoturism se asigură din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Neamţ pe anul 2014, capitolul bugetar 61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor.

 

Art.6: Direcţia Generală Buget Finanţe şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

     Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

      Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 95.PDF