HOTĂRÂRE

Nr. 96 din 30.05.2011

privind unele măsuri referitoare la managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.53/2003 –Codul muncii, republicată ;

Examinând expunerea de motive nr. 6106/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Sorin Ciobanu din funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6101/2011 al Direcţiei juridice şi al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit.”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Pe data prezentei, se ia act de demisia domnului Sorin Ciobanu din funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi se renunţă parţial la termenul de preaviz prevăzut de lege începând cu data de 6 iunie 2011; pe cale de consecinţă, se aprobă eliberarea din funcţie a acestuia.

Art.2: Începând cu data de 6 iunie 2011, doamna Gabriela Zamfir se numeşte în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 Contrasemnează

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR