HOTĂRÂRE

Nr. 96 din 31.07.2012

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile ce va fi contractată de către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit. ”b”, ale art.97 şi ale art. 115, alin.1, lit.”b”, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele, referitoare la contracte din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată;

Luând act de expunerea de motive a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ nr. 6.254/2012, adresa nr.10.889/2012 a Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei generale buget-finanţeşi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană nr. 6.254/2012, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Neamţ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes regional de către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ aferente proiectului cu finanţare de la Uniunea Europeană ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ;

Consiliul Judeţean Neamţ:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:Se aprobă garantarea unei finanţări rambursabile în valoare de 6.500.000 lei, cu o maturitate de 13 ani .

Art.2: Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiei publice de interes regional ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Neamţ” de către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ.

 

Art.3: Din bugetul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. Neamţ se asigură integral plata:

                a) serviciului anual al datoriei publice locale;

                b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de interes regional prevăzut la art.2;

    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art.4: (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Neamţ, următoarele date:

a)       hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)       valoarea finanţării rambursabile contractate de Compania Judeţeană Apa Serv SA Neamţ şi valoarea garantată de Consiliul Judeţean Neamţ în valuta de contract;

c)       gradul de îndatorare a Judeţului Neamţ;

d)       durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)       dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)        plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.5: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, directorului general al Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi prefectului Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Neamţ, precum şi pe pagina de internet www.cjneamt.ro.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                          

   Contrasemnează:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Cristina MITITELU