HOTĂRÂRE

Nr. 96 din  26.06.2013

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea

proiectului ”Un pas înainte spre ocupare pe piața muncii”

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul major de interventie 5.1. –”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”;

         Examinând expunerea de motive nr. 7.443/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării PartNET-Asociaţiei Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.443/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare județeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „b” şi alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Județean Neamț  şi PartNET – Asociaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Orașul Siret, Orașul Gura Humorului şi Instituto de Formacion Integral, SLU- Spania în vederea realizării proiectului Un pas înainte spre ocupare pe piața muncii”, în valoare totală de 2.085.024 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ la realizarea proiectului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 8.000 lei, reprezentând cofinanțare în procent de 2% din valoarea bugetului alocat Județului Neamț, care urmează a fi în sumă de 400.000 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.2: Se mandatează Președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Culiță Tărâță, în calitate de reprezentant legal, pentru semnarea acordului de parteneriat.

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

 

                                               

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 96.PDF