ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 96 din 29 aprilie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 68/2015 privind

aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile,

valabil pe anul 2015

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

          Examinând expunerea de motive nr.7111/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării domnului Mircea Pintilie, consilier județean;

         Văzând raportul de specialitate nr. 7111/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.7213/2015 al comisiei de validare, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

          În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se modifică art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 68/2015 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015, în sensul înlocuirii în componența comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul acestui program a domnului Mircea Pintilie cu domnul Constantin-Cristian Tapalagă.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU