ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 96 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7.453/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.30/2016 a Parohiei ”Sfântul Ioan Botezătorul” Piatra Neamţ şi nr.6/2016 a Parohiei Băhnişoara, comuna Bahna, judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.453/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul judeţului Neamţ, cu 2 posturi, după cum urmează:

a. Parohia ”Sfântul Ioan Botezătorul” Piatra Neamţ – 1 post;

b. Parohia Băhnişoara, comuna Bahna, judeţul Neamţ – 1 post.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanţării acestora din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 96

26/04/2016