HOTĂRÂRE

Nr. 97 din 30.05.2011

privind unele măsuri pentru realizarea unui obiectiv de investiţii de interes judeţean

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Codului civil;

Examinând expunerea de motive nr. 4.510/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 323/2011 a Societăţii Comerciale Nefromed Dialysis Centers S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.510/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, al Direcţiei tehnică, investiţii şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f”, alin. (5) lit. „a” pct.3, ale art. 97 şi ale art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se acceptă oferta de donaţie cu sarcină a Societăţii Comerciale Nefromed Dialysis Centers S.R.L., referitoare la etajul II al imobilului proprietatea acesteia, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, în vederea realizării unui bloc operator.

(2) Bunul de la alineatul 1 are o suprafaţă construită/desfăşurată de 694,07 mp şi este identificat conform planului de situaţie prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Formalităţile legale referitoare la acceptarea donaţiei se vor îndeplini după transmiterea de către Societatea Comercială Nefromed Dialysis Centers S.R.L. a sumei reprezentând echivalentul în lei a 855.786 euro, dar nu mai târziu de data de 15 iulie 2011.

Art.2: Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 11786/1772/2007, cu modificările ulterioare, conform actului adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate)-”Amenajare bloc operator etaj II, în Centrul Medical- S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L. şi Construire pasarelă de legătură cu Spitalul Judeţean de Urgenţă, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ va desemna, prin dispoziţie, persoana care va reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ la notar în vederea autentificării donaţiei de la art. 1.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

     Contrasemnează:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR