HOTĂRÂRE

Nr. _____ din ____________

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.465/2012 a domnului Gabriel-Cristian Farcaş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 110/2012 a Societăţii Comerciale Patru Plus Trans S.R.L.;

 Văzând raportul de specialitate nr. 8.465/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, avizul nr. 2.392/2012 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Neamţ precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                                                               Contrasemnează

                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                           Cristina MITITELU