HOTĂRÂRE

Nr. 97 din  26.06.2013

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea

proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul major de interventie 5.2. –”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;

         Examinând expunerea de motive nr. 7444/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Asociaţiei PartNET-Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 7444/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia PartNET –  Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum-CENTROCOOP, Asociaţia de promovare a dezvoltării regionale şi integrării sociale, Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V-Germania în vederea realizării proiectului  ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, în valoare totală de 12.921.384 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ la realizarea proiectului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 8.425,83 lei, reprezentând cofinanțare în procent de 2% din valoarea bugetului alocat Județului Neamț, care urmează a fi în sumă de 411.016,16 lei (inclusiv T.V.A.)

Art.2: Se mandatează Președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Culiță Tărâță, în calitate de reprezentant legal, pentru semnarea acordului de parteneriat.

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

                                               

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                           Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 97.PDF