ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 97 din 30 mai 2014

privind aprobarea unei asocieri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, astfel cum a fost acesta modificat şi completat cu Ordinul nr. 797/2014;

Examinând expunerea de motive nr. 7788/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7788/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct. 9 şi 10, alin.(6) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Direcţia de administrare a Parcului Naţional Ceahlău, cu una din unităţile din subordinea, de sub autoritatea sau din coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, unităţi prevăzute de Ordinul nr. 797/2014, în vederea încheierii contractului de administrare provizorie a Parcului Naţional Ceahlău, pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art.2:  Se mandatează domnul Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să participe la elaborarea atât a acordului de asociere cu unitatea prevăzută la art.1, cât şi a contractului de administrare provizorie, să semneze aceste înscrisuri, precum şi orice alte documente aferente acestora.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU