ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 97 din 18 mai 2015

privind aprobarea transmiterii în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 8.090/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.090/2015 al Direcției generale de dezvoltare județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrarea temporară, până la finalizarea procedurilor de selectare a operatorilor de salubrizare specializați, către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unui număr de 3.024 bucăți containere metalice pentru colectarea deșeurilor reziduale în zonele rurale (1,1 m3), cu o valoare de 2.089,93 lei/buc. (1.685,43 lei/buc., fără T.V.A.) și o valoare totală de 6.319.958 lei (5.096.740,32 lei, fără T.V.A.), bunuri aflate în patrimoniul Județului Neamț.

           Art.2: Direcția generală de dezvoltare județeană, Direcţia generală buget finanţe, precum și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU