HOTĂRÂRE

Nr.98 din 24.06.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice(PT) aferentă proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.237/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.237/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f”, alin.5, lit.a, pct.9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic) aferentă proiectului Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                      Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR