HOTĂRÂRE

Nr.  98 din 31.07.2012

pentru modificarea statului de funcţii aferent aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi a organigramelor  şi statelor de funcţii ale unor instituţii din subordine

 

                 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011,  ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti;

 Examinând expunerea de motive nr. 8.202/2012 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.282/2012 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu-Neamţ, nr. 9.805 şi nr. 13.119/2012 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi nr.33.181/2012 a Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ;

                Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.202/2012 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr. 1b, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

1) un post de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Patrimoniu-Direcţia Generală Buget-Finanţe, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I;

2) un post de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Buget-Direcţia Generală Buget-Finanţe, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I;

3) 4 posturi de muncitori calificaţi, studii generale, treaptă profesională II din cadrul Serviciului Administrativ, se transformă în muncitori calificaţi, studii generale, treaptă profesională I;

4) o funcţiepublică de inspector, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Autorizări al Structurii Arhitect Şef se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

5) o funcţiepublică de inspector, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Compartimentului Alimentări cu Apă al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

6) o funcţiepublică de inspector, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

7) o funcţiepublică de inspector, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor a Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

8) o funcţiepublică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor a Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

9) 2 funcţiipublice de consilier, clasa I, grad profesional principal  din cadrul Serviciului Programe Europene al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

10) un post de referent, studii medii, treapta IA din cadrul Serviciului Turism al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II.

 

Art.2Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii aferente Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010- anexele nr. 7a şi 7b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării numărului de posturi cu 2 infirmiere, studii medii/generale în cadrul Ambulatoriului de Recuperare.

 

Art.3: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexele nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, acestea urmând a avea forma prevăzută în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.122/2010- anexa nr. 5b, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

1)o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Regim Evidenţă şi Ghişeu Unic, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

2)o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Regim Evidenţă şi Ghişeu Unic, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

3)o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Stare Civilă al Biroului Stare Civilă, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;

4)o funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Regim Evidenţă şi Ghişeu Unic, se transformă în referent, clasa III, grad profesional principal;

5)o funcţie de personal contractual de consilier, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios, Achiziţii Publice, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional IA.

 

 

Art.5: Modificările prevăzute la art.1-4 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.6: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 august 2012.

      Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Cristina MITITELU