HOTĂRÂRE

 

Nr. 98 din  26.06.2013

 

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiţii de interes judeţean

 

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Examinând expunerea de motive nr. 7.463/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.463/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică  aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Înlocuire învelitoare, reparaţii imobil la Centrul pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, str. Ştefan cel Mare, nr.3, Piatra-Neamţ”, în valoare totală de 421.194,00 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 359.944 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

     Contrasemnează:

 

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                                                              Daniela SOROCEANU