ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 98 din 18 mai 2015

pentru aprobarea afilierii Județului Neamț în calitate de membru al Bursei Române de Mărfuri

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7984/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 7984/2015 al Biroului achiziții publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(6), lit.„a” și ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă afilierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de membru al Bursei Române de Mărfuri, conform statutului acesteia.

Art.2: (1) Se aprobă conținutul cererii de acordare a calității de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul contractului de colaborare ce urmează a fi încheiat cu Bursa Română de Mărfuri, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă lista mărfurilor fungibile (materii prime) ce pot fi tranzacționate pe piața de disponibil a Bursei Române de Mărfuri, conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

(4) Dobândirea calității de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri nu presupune constituirea unui monopol în favoarea acesteia în ceea ce privește achiziționarea/tranzacționarea de mărfuri fungibile pe piața de disponibil.

Art.3: (1) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să reprezinte Județul Neamț și să semneze, în numele și pentru acesta, documentele necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Biroul achiziții publice va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 98.PDF