ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 98 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Alimentare cu agent termic Bloc Operator şi Pavilion Chirurgical” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 7322/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7322/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Alimentare cu agent termic Bloc Operator şi Pavilion Chirurgical” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în valoare totală de 1.268.402,18 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 1.185.422,60 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 98

26/04/2016