HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 24.06.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru un obiectiv de investiţii aferent Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.880/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.880/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Magazie de lemne – Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman –Locuinţa Protejată Acasă Trifeşti, comuna Trifeşti”- varianta 2 ”Închideri cu plasă metalică”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR