HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 31.07.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.182/2011 privind asocierea cu Oraşul Tîrgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9.130/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Oraşului Tîrgu-Neamţ nr. 15.585/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.130/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, nota de fundamentare nr. 1.337/2012 a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 2 Tîrgu-Neamţ,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ destinată finalizării proiectului de extindere a Grădiniţei cu program prelungit nr.2 Tîrgu- Neamţ,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 182/2011 privind asocierea cu Oraşul Tîrgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public, cu suma de 150.000 lei, urmând ca suma totală alocată de Judeţul Neamţ în cadrul asocierii să fie de 650.000 lei.

Art.2: (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul juridic, contencios, relaţii publice, va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 182/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

          

           

                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                       Cristina MITITELU