HOTĂRÂRE

 

Nr. 99 din  26.06.2013

 

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamţ în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Examinând expunerea de motive nr. 6144/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 52/2013 a  Oraşului Tîrgu-Neamţ;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6144/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, în vederea organizării şi realizării în comun a evenimentului ”Zilele Cetăţii Neamţ” ce va avea loc în perioada 5-7 iulie 2013 în Oraşul Tîrgu-Neamţ.

 

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

 

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

       Contrasemnează:

 

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 99.PDF