ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 24 iunie 2014

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.105/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1/235/2014 şi nr. 5/118/2014 ale Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.105/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ aprobat conform anexei nr.5b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010 privind aprobarea şi modificarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi pentru unele instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 99.PDF