ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 18 mai 2015

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Județului Neamț –

perioadă de programare 2014-2020

 

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8021/2015 a domnului Constantin Iacoban, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8021/2015 al Direcției generale de dezvoltare județeană și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.3, lit. „d” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se  aprobă Strategia de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția generală de dezvoltare județeană va dispune măsurile necesare implementării și monitorizării strategiei aprobate conform art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Neamț,  prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 99.PDF