ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 26 aprilie 2016

pentru abrogarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012  privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.218/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.218/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2016 privind reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale Companiei Judeţene APASERV S.A. şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pe data prezentei, se abrogă anexa nr.1 -Lista reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A. la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: Pe data prezentei, se abrogă anexa nr.3 -Lista reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Judeţene APASERV S.A. la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, Companiei Judeţene APASERV S.A., precum şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 99

26/04/2016