ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind validarea majorării bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 612/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 612/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. 46.291/2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează majorarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2016, astfel cum a fost aceasta aprobată prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 679/28.12.2016, în sensul suplimentării bugetului cu suma de 22.770 mii lei, după cum urmează:

1.     La partea de venituri, secţiunea de funcţionare, la Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 cu suma de 22.770 mii lei.

2.     La partea de cheltuieli, secţiunea de dezvoltare, la capitolul bugetar 68.02              ”Asigurări şi asistenţă socială”, astfel:

        La subcapitolul 68.02.04 ” Asistenţă acordată persoanelor în vârstă”, la cheltuieli de capital, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 71.01.01 ”Construcţii”  cu suma de 11.770 mii lei;

        La subcapitolul 68.02.05 ” Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”, paragraful 68.02.05.02 ”Asistenţă socială în caz de invaliditate”, la cheltuieli de capital, titlul 71 ”Active nefinanciare”, art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 71.01.01 ”Construcţii”  cu suma de 11.000 mii lei.

Art.2: Se validează suplimentarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016, la capitolul bugetar 68.02 ”Asigurări şi asistenţă socială”, cu suma de 22.770 mii lei, prin introducerea a două poziţii la pct. B ”Lucrări noi”, astfel:

1.     Construire corp nou  Pavilion central – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni – 11.000 mii lei;

2.     Construire clădire  – Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – 11.770 mii lei.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                       Contrasemnează:

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 1

Din 17 ianuarie 2017