ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 556/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. P.15.738 şi nr.P.16.279/2016 ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 556/2017 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a”, art. 97 şi ale art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de construire – reabilitare termică, de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ, la imobilul proprietatea Judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra Neamţ, str.Lt.Drăghescu nr.4B (sediul CAS Neamţ).

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.10

Din 31 ianuarie 2017