ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.131/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.131/2017 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2015 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I Bunuri imobile, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1602 la nr.1637.

Art.2:  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.122/2015 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I Bunuri imobile, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1638 la nr.1669.

Art.3:  Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.12/2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I – ”Bunuri imobile”, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1670 la nr.1671.

Art.4:  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.188/2016 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I – ”Bunuri imobile”, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1672 la nr.1674.

Art.5:  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.199/2016 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I Bunuri imobile, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1675 la nr.1682.

Art.6:  Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.238/2016 privind luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I Bunuri imobile, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1683 la nr.1686.

Art.7:  Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.280/2016 privind modificarea, diminuarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, în sensul renumerotării pozițiilor care au completat inventarul public al Județului Neamț, la Secțiunea I Bunuri imobile, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care vor avea pozițiile (nr.crt.) de la nr.1600 la nr.1601.

Art.8: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.100

Din 30 martie 2017