ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc

 domeniul public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5212/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5212/2017 al Direcției de management, al Direcției generale buget finanțe și al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea Consiliului local al comunei Dragomirești nr.16/2017, Protocolul de predare-primire nr.1079/5186/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2:  Direcția de management și Direcția generală buget finanțe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.102

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 102.PDF