ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Fundația ”BOXUL NEMȚEAN”  Piatra Neamţ în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5.302/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 165/2017 a  Fundației ”BOXUL NEMȚEAN” Piatra Neamţ și nr. 197/2017 a Federației Române de Box;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.302/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcției de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundația ”BOXUL NEMȚEAN” Piatra Neamţ, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv competiția Cupa României la Box pentru Tineret care va avea loc în intervalul 17-23 aprilie 2017, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea competiţiilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundația ”BOXUL NEMȚEAN” Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.104

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 104.PDF