ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;

Examinând expunerea de motive nr. 5.346/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.346/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.225/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării a patru posturi vacante, după cum urmează:

        postul de personal contractual de arhivar, studii medii din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor și Editarea Monitorului Oficial al Județului al Direcției Juridice și Relații Internaționale, poz. 32 în statul de funcții, se transformă în referent, studii superioare de scurtă durată, grad profesional I;

        postul de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II din cadrul Serviciului Programe Europene al Direcției Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană, poz. 57 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional debutant;

        postul de personal contractual de consilier juridic, studii superioare, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Managementul Unităților Sanitare, Asistență Socială, Învățământ, Cultură al Direcției de Management, poz. 104 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare,  grad profesional debutant;

        funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate al Direcției Generale Buget Finanțe, poz. 186 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior.

(2) Se înființează un post de personal contractual de consilier, studii superioare, grad profesional IA în cadrul Compartimentului Tehnologia Informației al Direcției de Management, cu modificarea în mod corespunzător a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 aprilie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2017.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                       

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.106

Din 30 martie 2017