ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale adresei nr. 442.530/2017 ale Ministerului Finanţelor Publice;

Examinând expunerea de motive nr. 4339/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4339/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr. 4755/2017 şi 6123/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2017, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul împrumuturilor/creditelor interne, pe anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2017, conform anexei nr. 4.

Art.5: Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2017, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2016, după cum urmează:

  18.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

  2.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.

Art.7: Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

      PREŞEDINTE

       Ionel ARSENE

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț 

Nr.107

Din 30 martie 2017