ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                        CONSILIUL  JUDEŢEAN                          

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 157/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5.328/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiilor doamnei Oana- Gianina Bulai, respectiv domnului Vasile Murariu;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.328/2017 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 5548/2017;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                                   HOTĂRĂŞTE:

                                                                               

Art.1:  (1) Se modifică alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.157/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului Judeţean de Psihiatrie “Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii doamnei Oana- Gianina Bulai cu domnul Octavian Andrei Bărbuleț Tărăntuș în calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.  

(2) Se modifică alin. (2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.157/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului Judeţean de Psihiatrie “Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Vasile Murariu cu doamna Nicoleta Husaru în calitatea de reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ. 

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

                                                                                PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI          

                                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.108

Din 30 martie 2017