ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.258/2016  pentru luarea unor măsuri privitoare la Societatea Comercială Troleibuzul S.A

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Examinând expunerea de motive nr.5.405/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiilor doamnei Oana-Gianina Bulai și a domnului Cristian Ungurianu;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.405/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 5549/2017 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea Listei persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Troleibuzul S.A – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.258/2016, cu doamna Florentina Moise și domnul Marius Florin Todirițe.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

         

 

 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.109

Din 30 martie 2017