ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                              

HOTĂRÂRE

 

privind emiterea acordului pentru închirierea unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 555/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2.446/2016 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 555/2017 al Direcţiei de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 2/2016 a Consiliului de administraţie a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, a unui spaţiu în suprafaţă de 2,00 m.p., proprietate a Judeţului Neamţ, situat în incinta Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, spaţiu situat în B.dul Republicii, nr.15A, din municipiul Piatra Neamţ, pentru o perioadă de 5 ani, în scopul amplasării unui automat de cafea.

(2) Datele de identificare ale spaţiului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiului, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Sumele obţinute cu titlu de chirie vor fi virate integral în bugetul Judeţului Neamţ.

Art.4: Direcţia Generală Buget Finanţe şi Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.11

Din 31 ianuarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 11.PDF