ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2018

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4.947/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 4.947/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă taxele ce se percep pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 1.

Art.2: Se aprobă taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi execuţia unor lucrări în zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr.2.

Art.3: Se aprobă tarifele pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau gabarit, de autovehiculele înmatriculate în România sau în alte state, care circulă pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.3.

Art.4: Se aprobă tarifele pentru închirierea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr. 4.

Art.5: Se aprobă tariful pentru eliberarea datelor de recensământ general de circulaţie pe drumurile judeţene, în conformitate cu anexa nr. 5.

Art.6: Se aprobă taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu”, în conformitate cu anexa nr.6.

Art.7: Se aprobă taxele privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarifele pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ, în conformitate cu anexa nr.7.

Art.8: Se aprobă tarifele practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în conformitate cu anexa nr.8.

Art.9: Se aprobă taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Piatra-Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 9.

Art.10: Se aprobă taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”, în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 10.

Art.11: Se aprobă taxele speciale percepute de Serviciul Public SALVAMONT Neamţ , în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 11.

Art.12: Se aprobă taxele percepute pentru copierea unor acte, precum şi pentru eliberarea de certificate, copii, extrase după documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 12.

Art.13: Se aprobă tarifele pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 13.

Art.14: Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice în activitatea de eliberare a licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, precum şi pentru închiriere platformă mobilă de cântărire, în conformitate cu anexa nr. 14.

Art.15: Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces din zona drumurilor judeţene pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu anexa nr. 15.

Art.16: Se aprobă taxele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 16.

Art.17: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre sunt valabile pentru anul fiscal 2018.

Art.18: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.110

Din 28 aprilie 2017

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 110.PDF