ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Neamț

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5.056/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.442/2017 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, respectiv nr.1293/2017 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.056/2017 al Direcţiei de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1), lit. c), alin.(5), lit. a), pct. 1 și 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de existență a acestei instituții.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de existență a acestei unități sanitare.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2017, dată la care se abrogă în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 35/2007 privind darea în administrare a unui imobil din patrimoniul Județului Neamț Centrului de Îngrijire și Asistență Roman, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 58/2007 privind darea în administrare a unui imobil din patrimoniul Județului Neamț Spitalului de Bolnavi Psihici Cronici Adulți Gâdinți.

(2) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcția de management va asigura întocmirea și semnarea documentelor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

   

                                                    

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                             Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.111

Din 28 aprilie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 111.PDF