ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 79/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț

 în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 6.085/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1.034/2017 a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.085/2017 al Direcției de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 79/2017, acesta urmând a avea următorul conținut:

”(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Concursului național de referate și comunicări științifice ”Ștefan Procopiu, ce va avea loc în perioada 13-14 mai 2017, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, județul Neamț”.

Art.2: Se modifică acordul de asociere prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 79/2017, după cum urmează:

a)     Art. II- ”Obiectul asocierii” va avea următorul conținut:

            ”Obiectul asocierii îl constituie realizarea unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Concursului național de referate și comunicări științifice ”Ștefan Procopiu, ce va avea loc în perioada 13-14 mai 2017, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, județul Neamț.”;

b)     Art. III- ”Durata asocierii” va avea următorul conținut:

”Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 12 iunie 2017.”;

c)     Litera ”b” a punctului 4.2 – ”Obligaţiile Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu”         Piatra-Neamț” din art. IV- ”Obligațiile asociaților” va avea următorul conținut:

b) să prezinte, până la data de 12 iunie 2017, Direcţiei generale buget finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, în copie ”conform cu originalul”, documente justificative în forma prevăzută în anexele nr.1-3 la prezentul acord de asociere, în caz contrar urmând a restitui suma primită;”.

Art.3: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                              

 

                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.112

Din 28 aprilie 2017