ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5.523/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.100, 101 și 102/2017 ale operatorului de transport Societatea Comercială Conpastru S.R.L., precum și a solicitării nr.114/2017 a operatorului de transport Societatea Comercială Stellaria S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.523/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, avizele nr. 1682 și 1944/2017 ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.113

Din 28 aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 113.PDF