ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea unor acorduri de  parteneriat

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.999/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.999/2017 al Serviciului turism, Direcției generale buget, finanțe și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91 alin.(6) lit.”a” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat nr.4030/530/2009, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Centrul de Îngrijire și Asistență Roman, reorganizat în Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, în vederea implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului de Îngrijire și Asistență Roman”, acord aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2008, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat nr.4026/716/2009, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, în vederea implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni”, acord aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2008, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat nr.4029/300/2009, încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu-Neamț, în vederea implementării proiectului „Modernizarea pavilioanelor de cazare și centrala termică pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu-Neamț”, acord aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2008, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Serviciul turism și Direcția juridică și relații internaționale vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 15 zile de la intrarea acesteia în vigoare.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.116

Din 28 aprilie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 116.PDF