ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Complexului Muzeal Județean Neamț

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 5.245/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 762/2017 a Complexului Muzeal Județean Neamț;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.245/2017 al Direcției de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr.20/2017 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Complexului Muzeal Județean Neamț, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 251/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.          Postul de conservator debutant, studii medii, din cadrul Muzeului Curtea Domnească Piatra Neamț al Secției Muzeale Piatra Neamț-Bicaz, poziția 15 în statul de funcții, se transformă în post de conservator, treapta profesională II, studii medii, în vederea promovării titularului postului;

b.          Postul de muzeograf-restaurator debutant, studii superioare, din cadrul Muzeului de Artă Piatra Neamț al Secției Muzeale II, poziția 21 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, grad profesional II, studii superioare, în vederea promovării titularului postului.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Complexul Muzeal Județean Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                                                                                     

                                                                    

 

 

 

           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.118

Din 28 aprilie 2017