ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

               CONSILIUL  JUDEŢEAN                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  şi a situaţiilor financiare pe anul 2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009;

Examinând expunerea de motive nr. 7.012/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.012/2017 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul local al Judeţului Neamţ, pe anul 2016, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri  proprii, pe anul 2016, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul creditelor interne, pe anul 2016, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2016, conform anexelor nr. 1-24 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.119

Din 28 aprilie 2017