ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

      Examinând expunerea de motive nr. 6.780/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1.705/2017 a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

     Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.780/2017 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman nr. 3/2017, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman nr.1/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

      În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.266/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare.

       Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                 

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                 Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.121

Din 28  aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 121.PDF