ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.6.992/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.992/2017 al Serviciului turism, Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice, relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4, 5 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă evenimentele de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Serviciul turism vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficialal județului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

             Piatra Neamț

               Nr. 122

         Din 28 aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 122.PDF