ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea finanțării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.6296/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.705/2017 a primarului Orașului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6296/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Bicaz, prin Consiliul Local al Orașului Bicaz, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Festivalului de cântece și dansuri populare pentru elevii de liceu „Floare de colț”, ediția a III-a, care se va desfășura în data de 22 mai 2017, în orașul Bicaz, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Orașul Bicaz, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.126

Din 28 aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 126.PDF