ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune

 a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 3, județul Neamț”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2006 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

        Examinând expunerea de motive nr. 7.365/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 145/2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.7.365/2017 al Direcţiei de proiecte și programe de dezvoltare judeţeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea art.13, alin.1 din Contractul de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ teritoriale membre al ADI ECONEAMŢ din zona 3, judeţul Neamţ – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 3, județul Neamț”, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

 

 

"(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data Intrării în Vigoare sunt următoarele:

a)      pentru activităţile desfăşurate, pentru utilizatorii casnici, în baza unor Programe/campanii regulate precum:

 colectarea, transportul şi predarea la staţia de sortare a deşeurilor menajere reciclabile generate de utilizatori şi operarea/administrarea staţiei de sortare Tîrgu Neamţ;

– colectarea, transportul şi valorificarea/eliminarea deşeurilor menajere reziduale generate de utilizatori şi operarea/administrarea staţiei de transfer Tîrgu Neamţ;

– colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor voluminoase, a deşeurilor provenite din activităţi de amenajare interioară şi exterioară a locuinţelor generate de utilizatori, pe baza unui program trimestrial;  

– colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere generate de utilizatori, pe baza unui program anual;

– colectarea, transportul deşeurilor şi predarea la Staţia de compostare a deşeurilor biodegradabile colectate separat de la utilizatori  

tariful este de:

a).1. Tariful Tc rural – 158,55 lei/tonă fără TVA (2,13 lei/persoană/lună fără TVA) la care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 0,7 lei/persoană/lună fără TVA;

a).2.Tariful Tc urban – 204,67 lei/tonă fără TVA (6,02 lei/persoană/lună fără TVA) la care se adaugă taxa de mediu în cuantum de 1,4 lei/persoană/lună fără TVA;

b)       pentru activităţile desfăşurate, pentru utilizatorii non-casnici, în baza unor Programe/campanii regulate precum:

– colectarea, transportul şi predarea la staţia de sortare a deşeurilor reciclabile generate de utilizatori;

– colectarea, transportul şi valorificarea/eliminarea deşeurilor similare generate de utilizatori;

– colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor voluminoase generate de utilizatori, pe baza unui program trimestrial;

   Tariful Tc persoane juridice – 344,00 lei/tonă fără TVA la care se adaugă taxa de mediu în cuantum 48 lei/tonă fără TVA;

Taxele de mediu menționate la acest punct se încasează de către operatorul delegat, se evidențiază separat în factură emisă de operator fiecărui utilizator casnic respectiv non-casnic, în baza Contractului individual de prestări servicii încheiat cu titularul acestuia și se virează în contul administratorului Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov. Taxa de mediu astfel stabilită se aplică în mod corespunzător și utilizatorilor fără contract în condițiile art. 26 din Legea nr. 101/2006 (cărora li se aplică taxa specială de salubrizare stabilită de consiliul local).

 

Tariful total facturat de Delegat şi plătit de către Utilizatori pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al Deşeurilor Municipale (lei/persoană, lei/mc sau lei/kg) va fi aprobat de către Delegatar/ADI ECONEAMŢ şi va fi inclus în contractele de prestări servicii încheiate cu aceştia. La stabilirea tarifului pentru Utilizatori se va lua în calcul un indice mediu de generare a deşeurilor de 0,9668 Kg/persoană/zi în mediul urban, respectiv 0,4417 kg/persoană/zi în mediul rural, şi se va utiliza greutatea specifică de 0,35 tone/mc, dacă la nivelul Ariei de Delegare nu a fost stabilită prin măsurători şi înregistrări statistice o altă greutate specifică a deşeurilor."

Art.2: Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 3/2017 – Redevența și tarife, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, modificarea și completarea Contractului de concesiune

nr.63/609/1.03.2017, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și Asocierea Societatea Comercială ROSSAL SRL și Societatea Comercială DIASIL SERVICE SRL Suceava, conform prevederilor  prezentei hotărâri.

Art.4: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.128

Din 28 aprilie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 128.PDF