ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

cu privire la modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, precum și abrogarea unor poziții din inventar

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.412/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.412/2017 al Direcției de management, al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum și abrogarea unor poziții din acest inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.129

Din 28 aprilie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 129.PDF