ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                       CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

  Examinând expunerea de motive nr. 624/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 72/2017 a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 624/2017 al Direcţiei de Management şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 29/2016 a Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 39/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.13

Din 31 ianuarie  2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 13.PDF