ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în Comisia de contestații privind orientarea școlară şi profesională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

Examinând expunerea de motive nr. 4.759/2017 a domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.389/2017 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

   Văzând raportul de specialitate nr. 4.759/2017 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în       procesul-verbal nr. 7548/2017;

                     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Pavăl Gabriel Dan ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de contestații privind orientarea școlară şi profesională, constituită la  nivelul judeţului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.130

Din 28 aprilie 2017